Kalendár zvozu odpadu

Všeobecné záväzné nariadenia

 • VZN 2/2023
  fin. príspevok v ZŠ s MŠ
  11.04.2023 | 429.87 kb
 • VZN 1/2023
  obecné poplatky
  06.03.2023 | 726.67 kb
 • Doplnenie k VZN 1/2021
  odpady
  06.03.2023 | 340.69 kb
 • VZN 6/2022
  Miestne dane a poplatky
  15.12.2022 | 395.68 kb
 • VZN 5/2022
  dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka
  15.12.2022 | 469.73 kb
 • VZN 4/2022
  zápis detí do ZŠ
  15.12.2022 | 367.27 kb
 • VZN 3/2022
  príspevok do MŠ, ZŠ
  15.12.2022 | 474.97 kb
 • VZN 2/2022
  o určení výšky fin.prostr. - stravovanie v ZŠ
  23.08.2022 | 530.31 kb
 • VZN 1/2022
  o určení dotácie ZŠ a ZUŠ
  16.03.2022 | 470.75 kb
 • VZN 5/2021
  Miestne dane a poplatky
  14.12.2021 | 474.21 kb
 • VZN 4/2021
  Dotácia ZŠ a ZUŠ
  14.12.2021 | 478.54 kb
 • VZN 3/2021
  zápis do prvého ročníka ZŠ
  14.12.2021 | 439.35 kb
 • VZN 2/2021
  výška finančného príspevku
  30.09.2021 | 393.09 kb
 • VZN 1/2021
  odpady
  18.06.2021 | 562.72 kb
 • VZN 5/2020
  zápis do prvého ročníka ZŠ
  29.12.2020 | 438.89 kb
 • VZN 4/2020
  Dotácia ZŠ a ZUŠ
  29.12.2020 | 478.6 kb
 • VZN 3/2020
  pohrebisko
  25.06.2020 | 297.07 kb
 • VZN 2/2020
  znek. obsahu žumpy
  25.06.2020 | 470.01 kb
 • VZN1/2020
  ochrana ver.zelene
  25.06.2020 | 653.96 kb
 • VZN 4/2019
  zápis do prvého ročníka ZŠ
  20.12.2019 | 639.96 kb
 • VZN 3/2019
  dotácia ZŠ a ZUŠ
  20.12.2019 | 932.28 kb
 • VZN 2/2019
  miestne dane
  20.12.2019 | 2226.8 kb
 • VZN 1/2019
  finančné príspevky na stravovanie
  19.08.2019 | 546.04 kb
 • VZN 11/2018
  držanie psov
  19.02.2019 | 322.83 kb
 • VZN 10/2018
  zápis do prvého ročníka ZŠ
  19.02.2019 | 358.91 kb
 • VZN 9/2018
  určenie výšky dotácie ZŠ a ZUŠ
  19.02.2019 | 384.78 kb
 • VZN 8/2018
  používanie pyrotechnických výrobkov
  19.02.2019 | 562.86 kb

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerský Jablonec č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľností

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Gemerský Jablonec


Časť I.

Všeobecné ustanovenia


§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.


§ 2

Základné ustanovenie

1. Obec Gemerský Jablonec ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od 01.01.2013 miestnu daň z nehnuteľností.
2. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z..

§ 3

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností, ktorá zahŕňa:

a) daň z pozemkov,

b) daň zo stavieb,

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).


Časť II.

Daň z pozemkov


§ 4

Hodnoty pozemkov

Správca dane ustanovuje na území obce Gemerský Jablonec hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za

a) 0,2476 EUR / m2 – orná pôda
b) 0,0481 EUR / m2 – trvalé trávne porasty
c) 0,0634 EUR / m2 – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
d) 13,28 EUR / m2 – stavebné pozemky.

§ 5

Sadzba dane

Správca dane určuje pre pozemky na území obce Gemerský Jablonec ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,40 %
b) záhrady 0,40 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,40 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,50 %
e) stavebné pozemky 0,40 %.

Časť III.

Daň zo stavieb


§ 6

Sadzba dane

1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a) 0,04 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,04 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,20 EUR za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) 0,20 EUR za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
e) 0,40 EUR za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f) 0,40 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) 0,40 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,04 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

Časť IV.

Daň z bytov


§ 7

Sadzba dane

Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nasledovne:

a) 0,05 EUR – byty v bytových domoch
b) 0,05 EUR – nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely
c) 0,05 EUR – nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť
d) 0,05 EUR – nebytové priestory slúžiace ako garáž.

Článok V.

Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia


§ 8

Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností


1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
c) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
e) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
2. Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov na základe predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia vo výške:

a) 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu
3. Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:

a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam
b) stavby užívané na účely sociálnej pomoci
4. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie

§ 9

Zrušovacie ustanovenia

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Gemerský Jablonec č. 1/2012.


§ 10

Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 18.12.2012 uznesením č. 31/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

Július Agócs

starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerský Jablonec č. 2/2013 o miestnej dani za psa

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Gemerský Jablonec


§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2

Základné ustanovenie

Obec Gemerský Jablonec ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza s účinnosťou od 01.01.2013 miestnu daň za psa.

§ 3

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za psa podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

§ 4

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:


a)     5,00 EUR za psa chovaného v rodinnom dome

b)    5,00 EUR za psa chovaného vo viacbytovom dome

c)     5,00 EUR za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem, organizácií.

§ 5

Oslobodenie od dane

Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa v celom rozsahu u daňovníkov – fyzických osôb v prípade:
a)     ak daňovníkom je nevidomá osoba

b)    ak daňovníkom je osamelo žijúci dôchodca vo veku nad 70 rokov

Ak daňovník podľa ods. 1/ vlastní alebo drží viac psov, je od dane oslobodený iba za jedného psa.
Oslobodenie od dane podľa ods.1/ musí daňovník preukázať do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie od dane.
Oslobodenie od dane zanikne okamžite ak pominie a zanikne dôvod, pre ktorý sa uplatnilo a povolilo oslobodenie.

§ 6

Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Gemerský Jablonec č. 1/2012.

§ 7

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 18.12.2012 uznesením č. 31/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013

Július Agócs

starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerský Jablonec č. 3/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 36 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Gemerský Jablonec


§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 až 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2

Základné ustanovenie

Obec Gemerský Jablonec ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza s účinnosťou od 01.01.2013 miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.

§ 3

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za užívanie verejného priestranstva podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

§ 4

Vymedzenie predmetu dane

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, a to:
a)      cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, trhovisko, zelené plochy,

b)      verejným priestranstvom sú ďalej všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb s výnimkou obce, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.

Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie:
a)      umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

b)      umiestnenie skládky, umiestnenie stavebného zariadenia pri výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, pri prekopávke ciest, chodníkov za plochu prevyšujúcu dohodnutý rozsah používania verejného priestranstva a z celej plochy pri prekročení dohodnutej doby užívania,

c)      trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. Trvalým parkovaním sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom /napr. motorov, vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves/ na tom istom mieste v zmysle dopravného značenia.

4. Dočasné parkovanie vozidla je na vyhradenom priestore verejného priestranstva v zmysle

dopravného značenia.

§ 5

Sadzby dane

Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:
a)      0,02 EUR pre účely ambulantného predaja občerstvenia, resp. ambulantnej pohostinskej činnosti s podávaním alkoholických nápojov

b)      0,02 EUR pre účely ambulantného predaja potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny a poskytovania občerstvenia, resp. pohostinskej činnosti bez podávania alkoholických nápojov, gaštanov, kvetov, tekvicových jadierok, vianočných stromčekov

c)      0,02 EUR na poskytovanie ambulantných služieb (napr. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby, čistenie peria a pod.)

d)      0,02 EUR pre ambulantný predaj (napr. knihy, časopisy, žreby, noviny, obrazy, umiestnenie stojanov s tovarom pred prevádzkovú jednotku, drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónny a propagačný predaj)

e)      0,02 EUR pre poskytovanie dočasných reštauračných služieb v dočasných posedeniach pred trvalou prevádzkovou jednotkou (napr. letná terasa)

f)       0,02 EUR pre účely posedenia pri zariadeniach bez predaja alkoholických nápojov (zmrzlina a pod.)

g)      0,02 EUR pre ostatné účely (reklamné a propagačné akcie, prezentácie firiem, komerčné akcie, a ostatné)

h)      v prípade konania príležitostných trhov, športových a kultúrnych akcií sa neuplatní sadzba dane pre ambulantný predaj a stanovuje sa u vybraných činností sadzba dane nasledovne:

1)   0,02 EUR pri predaji potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny

2)   0,02 EUR pri predaji spotrebných výrobkov, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar (darčekové predmety, ozdobné, bližšie nešpecifikované predmety) kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky

3)   0,02 EUR pri predaji kvetov, slamienok, obrazov

4)   0,02 EUR pri predaji kníh a časopisov

5)   0,02 EUR pri poskytovaní služieb (čistenie zlata, výroba kľúčov a pod.)

6)   0,02 EUR pri predaji teplých jedál samostatne alebo v spojení s predajom nealkoholických nápojov

7)   0,02 EUR pri predaji občerstvenia spojeného s predajom alkoholických nápojov

i)        za užívanie verejného priestranstva na skládku,  umiestnenie ostatných stavebných a iných zariadení:

1)   0,02 EUR pre palivá

2)   0,02 EUR pre stavbárske lešenie, stavebný materiál, ostatné stavebné zariadenia

3)   0,02 EUR pre veľkoobjemové kontajnery

j)        za užívanie verejného priestranstva – plochy rozkopávky sa považuje šírka a dĺžka výkopu. V prípade rozkopávky zelene sa pripočíta k ploche rozkopávky aj výmera dotknutej zelene:

1)   0,02 EUR na miestnej komunikácii, po ktorej vedie trasa verejnej hromadnej dopravy

2)   0,02 EUR na ostatných miestnych komunikáciách

3)   0,02 EUR na chodníkoch

k)        Za užívanie verejného priestranstva:

1)   0,02 EUR na umiestnenie reklamných, propagačných a informačných stojanov

2)   0,02 EUR na umiestnenie kolotočov, lunaparkov, iných atrakcií a príslušenstva

3)   0,02 EUR na umiestnenie cirkusu (za oplotené verejné priestranstvo)

4)   0,02 EUR na umiestnenie pojazdného predajného zariadenia a zariadenia so živými zvieratami

§ 6

Náležitosti oznamovacej povinnosti

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
V oznámení daňovník uvedie:
a)    fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu

b)    právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo

c)     údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania verejného priestranstva.


§ 7

Oslobodenie od dane

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na:

a)   akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely

b)   kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného

c)   predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných trhoch

d)   akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec

e)   účely umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia určeného na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné a kolaudačné rozhodnutie

f)    umiestnenie stavebného lešenia, stavebného materiálu a stavebných zariadení za účelom opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových domov na území obce

§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Gemerský Jablonec č. 1/2012


§ 9

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 18.12.2012 uznesením č. 31/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013

Július Agócs

starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerský Jablonec č. 4/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Gemerský Jablonec

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2

Základné ustanovenie

Obec Gemerský Jablonec týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2013 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 3

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z..
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a)   stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu

b)   určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku

c)   stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.

Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

§ 4

Sadzby poplatku

Obec Gemerský Jablonec stanovuje sadzbu poplatku nasledovne:
Fyzické osoby:     10,- EUR za osobu za kalendárny rok,

Právnické osoby: 30,- EUR za obchod, prevádzku za kalendárny rok

§ 5

Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku

Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím - platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

§ 6

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku

Poplatníci  platia poplatok na základe písomného predpisu doručeného Obcou (alebo osobou poverenou obcou, napr. subjekt zabezpečujúci zber a zvoz odpadov)
Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu poplatku:
a)   bezhotovostným prevodom alebo

b)   hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo

c)   hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Gemerskom Jablonci

§ 7

Vrátenie poplatku

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a)   poplatník nesmie byť dlžníkom obce

b)   musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností a pod.)

§ 8

Zníženie a odpustenie poplatku

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa na základe žiadosti zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. K žiadosti je potrebné doložiť doklady v úradnom jazyku preukazujúce na nárok na úľavu a to: potvrdenie zamestnávateľa, pracovnú zmluvu, pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza a pod.,

b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu vojenskej služby. K žiadosti je potrebné doložiť kópiu povolávacieho rozkazu, potvrdenie príslušnej vojenskej správy alebo útvaru,

c) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní. K žiadosti je potrebné predložiť všetky hodnoverné doklady potvrdzujúce túto právnu skutočnosť. Čestné prehlásenie sa za takýto doklad nepovažuje.

Správca poplatku poskytne úľavu:
a) osobám starším ako 70 rokov vo výške 50 % z ročného poplatku

b) osobám, ktoré sú ťažko zdravotne postihnuté a sú držiteľmi preukazov ZŤP a ZŤP/S vo výške 50 % z ročného poplatku.

Okrem úľav poskytnutých v prípadoch uvedených v ods. 1) a 2) môže správca poplatku v ojedinelých prípadoch, najmä z dôvodu sociálnej odkázanosti, poskytnúť poplatníkovi možnosť splácať poplatok v ľubovoľných splátkach do jedného roku bez sankcie a to po posúdení v komisii schválenej na tento účel. Správca poplatku možnosť splácania poplatku zohľadní len v tých prípadoch, keď žiadateľ nevyužíva svoju nehnuteľnosť na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom.

Zníženie alebo odpustenie poplatku podľa ods. 1), 2), 3) vypočíta správca poplatku alikvotne od dátumu kedy nastala skutočnosť potvrdzujúca dôvod pre poskytnutie úľavy resp. odpustenie. Žiadosť a doklady preukazujúce dôvody pre poskytnutie úľavy resp. zníženie alebo odpustenie poplatku predloží poplatník správcovi najneskôr do 31. januára príslušného roka. Okrem iného je dokladom potvrdenie o výške príjmu / napr. dôchodok/, ako aj čestné prehlásenie, že v dome, byte, nehnuteľnosti, kde sa tvorí komunálny odpad sa nepodniká, vydáva sa do prenájmu, nie je okrem žiadateľa žiadna osoba prihlásená trvalému a prechodnému pobytu. Po uplynutí lehoty určenej na ohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti zaniká nárok na poskytnutie úľavy.

§ 9

Postup obce proti tvrdosti zákona

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§ 10

Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Gemerský Jablonec č. 1/2012


§ 11

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 18.12.2012 uznesením č. 31/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013

Július Agócs

starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerský Jablonec č. 5/2013 o obecných poplatkoch

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Gemerský Jablonec

§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie vydané Obecným zastupiteľstvom v Gemerskom Jablonci upravuje výšku a spôsob vyberania poplatkov za služby a úkony pri výkone samosprávnych činností, ktoré vykonáva obec Gemerský Jablonec. Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá o úkon požiada. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. Poplatky sa platia v eurách, v hotovosti do pokladne Obecného úradu.

§ 2

Základné ustanovenie

Obec Gemerský Jablonec týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2013  obecné poplatky.

§ 3

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia sú nasledovné obecné poplatky:

-       Poplatok za odber podzemnej vody

-       Poplatok za nájom kultúrneho domu

-       Poplatok za nájom verejného priestranstva

-       Poplatok za miestny rozhlas

-       Poplatok za nájom domu smútku

-       Poplatok za kopírovanie

-       Poplatok za faxovanie

-       Poplatok za vypožičiavanie kuchynského riadu


§ 4

Poplatok za odber podzemnej vody

Voda z verejného vodovodu je dodávaná na základe zmluvy o dodávke vody, pričom musia byť splnené všeobecné podmienky dodávky vody, ako aj technické podmienky pripojenia.

Výška poplatku za vodu je stanovená v súlade rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetviach na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.12.2012 v Gemerskom Jablonci.

Poplatok za odber vody pre fyzické a právnické osoby je stanovený vo výške:

a) vodomer -  cena / m3 .......................0,50 EUR

b) paušál – cena / 46 m3 .....................0,60 EUR / osoba

c) osobné auto ...................................8,00 EUR / auto

d) výtok v dome .................................9,60 EUR / osoba

e) právnické osoby ...........................50,- EUR/obchod, prevádzka


§ 5

Poplatok za nájom kultúrneho domu

Poplatok platí fyzická i právnická osoba za využívanie časti alebo celého kultúrneho domu na účely svadieb, zábav, spoločenských akcií a pod.

Sadzby poplatkov sú nasledovné:

a) nájom kultúrneho domu na svadobné účely  ........................................... 150,-  EUR

b) nájom kultúrneho domu na ostatné akcie – kar, jubileá a pod

- veľká sála + malá sála .................................................................... 150,- EUR

- malá sála ........................................................................................   40,-  EUR

c) nájom kultúrneho domu na podnikateľské účely

- veľká sála ..............................................................................................8,- EUR/hod.

- malá sála ...............................................................................................4,- EUR/hod.

Vo vykurovacom období sa platí:   30,- EUR/ deň veľká sála + malá sála

10,- EUR/ deň malá sála

Z uvedených cien sa poskytuje 50 % zľava pre občanov obce Gemerský Jablonec.

Organizáciám pôsobiacim v obci na schôdzkovú činnosť sa poskytuje prenájom kultúrneho domu zdarma.

§ 6

Poplatok za nájom verejného priestranstva

Poplatok platí fyzická i právnická osoba za prenájom verejného priestranstva na účely predávania vlastných výrobkov alebo tovaru. Poplatok je vo výške 5,- EUR.

§ 7

Poplatok za miestny rozhlas

Poplatok za odvysielanie relácie v miestnom rozhlase sa stanovuje nasledovne:

a) poplatok pre podnikateľov ......................................................... 2,- EUR

b) poplatok pre občanov – okrúhle jubileá v pracovný deň ..........  2,- EUR

Od poplatkov za miestny rozhlas sú oslobodené miestne organizácie s tým, že jeden oznam bude odvysielaný maximálne dvakrát.

§ 8

Poplatok za nájom domu smútku

Poplatok za nájom domu smútku je stanovený na 0,33 EUR na hodinu.

§ 9

Poplatok za kopírovanie

Poplatok platí fyzická i právnická osoba za skopírovanie písomností na kopírovacom stroji na Obecnom úrade. Výška poplatku je 0,10 EUR za vyhotovenie jednej kópie formátu A4. Obojstranné kopírovanie je  0,13 EUR.

§ 10

Poplatok za faxovanie

Poplatok platí fyzická i právnická osoba za faxovanie 1 strany písomností v tuzemsku 0,30 EUR a faxovanie 1 strany písomnosti do zahraničia 0,30 EUR.

§ 11

Poplatok za vypožičiavanie kuchynského riadu

Poplatok za vypožičiavanie kuchynského riadu je stanovený nasledovne:

-       Košík na chlieb, odkvapkávač, popolník, váza, soľnička ........................................ 0,03 EUR

-       Lyžice, vidličky, nože, naberačky, varechy, poháre, štamperlíky ...........................  0,04 EUR

-       Taniere hlboké, taniere plytké, misa na polievku a na kapustu, oválne taniere ....  0,05 EUR.

-


§ 12

Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Gemerský Jablonec č. 1/2012.


§ 13

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 18.12.2012 uznesením č. 31/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

Július Agócs

starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerský Jablonec č. 7/2013 o nočnom kľude, a podomovom predaji

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Gemerský Jablonec


§ 1

Úvodné ustanovenie

Predmetom úpravy sú také pravidlá správania a spôsoby vykonávania rôznych činností v nočnom čase, ktoré nie sú právne vyjadrené v iných všeobecne záväzných predpisoch, alebo VZN obce a sú v záujme riadneho spoločenského spolunažívania a v záujme občanov obce.

Ďalej toto VZN upravuje predaj výrobkov a tovarov na území obce Gemerský Jablonec.

§ 2

Nočný kľud

V obci Gemerský Jablonec sa stanovuje nočný kľud v čase od 22.00 do 06.00 hod nasledujúceho dňa v priebehu celého roka.


§ 3

Povinnosti

Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť rušenie nočného kľudu, napr.:

-       Hlukom1) , hlučným správaním, spievaním, vykrikovaním,

-       Neprimeraným používaním audiovizuálnej a počítačovej techniky ako aj elektrotechnických výrobkov a pomôcok, hudobných nástrojov a iných zariadení, ktoré slúžia najmä na vytváranie a výrobu zvuku a zvukových efektov,

-       Neopodstatnené, alebo neprimerané používanie klaksónov motorových vozidiel,

-       Používaním zariadení, ktoré spôsobujú svetelné efekty a vibrácie,

-       Používaním pyrotechnických výrobkov občanmi, s výnimkou dní 31.12 od 17.00 hod. do 01.01. do 03.00 hod, kedy je možné používať zábavnú pyrotechniku,

-       Vykonávaním ohňostrojných prác odpaľovačmi ohňostrojov bez povolenia obce,

-       Za porušenie nočného kľudu sa tiež považuje šírenie hluku a zvuku hudby mimo prevádzky pohostinstiev, reštaurácií, hotelov, diskoték, športovísk, zariadení ktorých predmetom podnikania je usporiadanie verejne kultúrnych podujatí a pod., ak ide o prekročenie limitu2).

§ 4

Výnimky

Výnimkou z tohto nariadenia je opodstatnené rušenie nočného kľudu spôsobené činnosťou, ktorá je spojená s verejnoprospešnými prácami ak tieto nie je možné vykonať v inom čase a ktoré neznesú odklad.

Vo výnimočných a písomne odôvodnených prípadoch, môže povoliť výnimku z  tohto nariadenia starosta obce, alebo ním poverená osoba.

§ 5

Kontrola

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:

-       Štátna polícia

-       Osoby poverené starostom obce Gemerský Jablonec

Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva na výkon kontroly, ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

.


§ 6

Sankcie

Porušenie ustanovení tohto VZN môže byť sankcionované takto:

-       Štátna polícia rieši porušenie napomenutím

-       Štátna polícia môže uložiť pokutu v blokovom konaní.

§ 7

Podomový predaj

Forma podomového predaja akýchkoľvek výrobkov a tovarov sa prísne zakazuje.


§ 8

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 18.12.2012 uznesením č. 31/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

Odkazy k textu:

1)Nariadenie vlády č. 339/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií

2)Nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií.

Július Agócs

starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerský Jablonec č. 8/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 9 písm. c) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a vyhlášky  MŽP SR č. 259/2005 Z.z. o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Gemerský Jablonec

Čl. 1

Úvodné ustanovenia


§ 1

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje :

(1)     práva a povinnosti zásobovateľa, ktorý spôsob núdzového zásobovania pitnou vodou vykonáva,

(2)     práva a povinnosti konečného spotrebiteľa núdzového zásobovania pitnou vodou, / ďalej len spotrebiteľ /

(3)     spôsob a režim núdzového zásobovania pitnou vodou,

(4)     požiadavky na kvalitu vody

Čl.  2

Zásobovanie vodou v núdzových situáciách


§ 2

(1)   V obci Gemerský Jablonec je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého vlastníkom je obec Gemerský Jablonec a prevádzkovateľom firma WASPE s.r.o. Celková kapacita verejného vodovodu je 7 l /sek, celkový počet zásobovaných obyvateľov je 500.

(2)   Príprava na zásobovanie vodou na obdobie núdzovej situácie je plánovanie a prijímanie preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov, pre subjekty hospodárskej mobilizácie,

(3)   Núdzové zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade, že dodávky pitnej vody nebude možné zabezpečiť ani v rozsahu obmedzeného zásobovania (cca 30 % súčasnej spotreby) alebo prerušenia dodávky vody z verejného vodovodu:
z dôvodu mimoriadnej udalosti:

a)     pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,

b)    pri obmedzení zásobovania vodou

c)     pri poruche na verejnom vodovode

d)    deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrže, vodojemu alebo úpravne pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu,

e)     kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej následného

f)     znemožnenia požívania na pitné a potravinárskej účely,

g)     mimoriadnych klimatických podmienok ( vysoké teploty a pokles zásob surovej vody na výrobu pitnej vody.

(4)   Súčasne je v dôsledku vyradenia verejného vodovodu sú ohrozené aj:

-          Predajne potravín a Pohostinstvo

-          Materská škola

-          Základná škola a ostatné subjekty

(6) Vlastník verejného vodovodu je povinný oznámiť príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody  lehotách v zmysle § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

(7) Núdzové zásobovanie vodou vykonáva vlastník verejného vodovodu na odberných miestach cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

Čl. 3

Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou.

§ 3


Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného vodovodu je v obci využiteľný variant:


1/ Obec Gemerský Jablonec nedisponuje vlastnou cisternovou súpravou na pitnú vodu, avšak cestou  Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Tel: 048/432 71 11 rozvozom pitnej vody v cisterne do určeným miest výdaja ( výdajní) podľa spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj pitnej vody všetkým obyvateľom v postihnutej časti obce ( resp. na celom území obce),

2/ Rozvozom balenej pitnej vody do lokalít dodá spoločnosť, ktorá bude vybratá, a s ktorou bude následne uzatvorená dohoda o dodávke balenej pitnej vody  priamo do výdajní pitnej vody.

Čl. 4

Organizácia núdzového zásobovania


§ 4


Určenie výdajní pitnej vody


(1)   Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni z hľadiska hustoty obyvateľov sa na základe vyhodnotenia situácie určujú sa nasledovné výdajne pitnej vody, pre variantu 1 a 2 :

(2)   Výdajňa č. 1: parkovisko pri obecnom úrade v čase od 7,00 do 19,00 hod.

(3)   Forma a kapacita výdaja bude spresnená na základe skutkového stavu krízovej situácie, kde bude určený počet a jednotlivé odberné miesta  aktualizované podľa potreby krízovým štábom obce.


§ 5


Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody:.

Výdajňa č. 1: obyvatelia celej obce Gemerský Jablonec

Zodpovedné osoby pri vydávaní vo výdajniach budú určení menovacím dekrétom obce Gemerský Jablonec:

Výdajňa č. 1: za výdaj zodpovedá starosta obce


§ 6


Určenie zodpovedných zástupcov obce


a/  Pre koordináciu a spoluprácu s ObÚ :  Ing. Silvia Miglaviczová, starosta obce

b/  Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody: Klára Molnárová, starosta obce


§ 7


Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich na území obce.  ( Potravinárska výroba a stravovacie zariadenia)


Na území obce pôsobí:  5 subjektov

Pitnú vodu v množstve v litroch si zabezpečujú vlastnými silami vo výdajni č. 1

§ 8


Obdobie núdzového zásobovania

Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec stanoví obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanej pitnej vody podľa Vyhl. MŽP SR č. 259/2005 Z. z. a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym spôsobom.

V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na iné účely a riešiť aj formu dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.

Čl. 5

Práva a povinnosti


§9


(1)   Zásobovateľ je povinný zabezpečiť núdzové zásobovanie pitnou vodou podľa harmonogramu rozvozu v dohodnutom množstve

(2)   Krízový štáb je povinný určiť odberové množstvo pitnej vody  na jeden deň a osobu. Spotrebiteľ má právo určené množstvo pitnej vody odobrať a  v rozvozový deň pristaviť si vlastnú kalibrovanú nádobu na odber pitnej vody na miesto určené pre odber vody.

(3)   Zásobovateľ zníži prípadne odmietne núdzové zásobovanie pitnou vodou ak ju spotrebiteľ využíva na iný než dohodnutý účel.

(4)   Núdzové zásobovanie pitnou vodou vykonáva zásobovateľ cisternou z odberného miesta verejného vodovodu..

Čl. 6

Požiadavky na kvalitu vody


§ 10


(1)      Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou - cisternou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu vody.

(2)      Spotrebiteľ zodpovedá sám za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody.

Čl. 7

Záväzné nariadenia obce pre núdzové zásobovanie obyvateľov


Úlohy, opatrenia a postup na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou vyplývajúce z plánu núdzového zásobovania obec vyhlási miestnym rozhlasom a zverejní písomnou formou na miestach k tomu obvyklých.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 18.12.2012 uznesením č. 31/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

Július Agócs

starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerský Jablonec č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gemerský Jablonec

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Gemerský Jablonec


§ 1

Predmet úpravy

Obec Gemerský Jablonec ako zriaďovateľ školy týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

§ 2

Plnenie povinnej školskej dochádzky

Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „ZŠ“).

Zápis sa musí uskutočniť v termíne od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom  má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.


§ 3

Určenie miesta a času zápisu

Obec Gemerský Jablonec určuje pre ZŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky nasledovne:

Zápis do 1. Ročníka ZŠ sa uskutoční v priestoroch ZŠ dňa 16. januára 2015 v čase od 8.00 do 15.00 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa môže zapísať dieťa do 1. Ročníka iba na jednu školu.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť pri zápise osobné údaje:

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa,

b) meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

§ 4

Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Gemerský Jablonec č. 1/2014.

§ 5

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 12.12.2014 uznesením č. 30/2014 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015.

Július Agócs

starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerský Jablonec č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci  v zmysle § 6 ods.1 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 39 ods. 6 zákona c. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Gemerský Jablonec

I. ČASŤ

Úvodné ustanovenia

§ 1

Pôsobnosť nariadenia

1. Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obci, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, vrátane separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu a s drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi z domácností na území obci a práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi na celom území.

2. Toto nariadenie sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane objemných odpadov a odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobnými stavebnými odpadmi.

§ 2

Základné pojmy


1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť v súlade s osobitnými predpismi.

2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia odpadov.

3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

4. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností.

5. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby- podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

6. Nakladanie s odpadom je zber odpadov, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka a sprostredkovateľa.

7. Zhodnocovanie odpadov je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za  účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie.

8. Zneškodňovaním odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

9. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

10. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

11. Skládka odpadov je miesto alebo zariadenie, ktoré je určené k trvalému uloženiu odpadov za účelom ich zneškodnenia.

12. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

13. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov.

14. Organizácia zodpovedná za zber komunálnych odpadov je organizácia, ktorá disponuje s potrebným technickým, materiálnym a personálnym zabezpečením výkonu požadovanej činnosti a platným príslušným súhlasom orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a má uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 39 ods. 10 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

15. Program odpadového hospodárstva je základný plánovací dokument pre riadenie odpadového hospodárstva v obci a v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona o odpadoch, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

16. Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

II. ČASŤ

§ 3

Spoločné ustanovenia


1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obci; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením.

2. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak aby nedochádzalo k:

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

3. Zakazuje sa :

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,

b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom,

c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta, zneškodňovať odpad spôsobom injektáže čerpatelných odpadov do vrtov, baní, prírodných úložísk a zneškodniť odpad ukladaním do povrchových nádrží /jám, rybníkov/,

d) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu,

e) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,

f) opotrebované batérie a akumulátory, ako aj ostatný elektroodpad zmiešavať s odpadmi z domácností,

g) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,

h) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní odpadov olejov do pôdy.

4. Pôvodca odpadu a obec sú povinní vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.

5. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, a produkuje ročne viac než 10 t nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva

6. Pôvodca alebo držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný:

a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.


III. ČASŤ

Systém zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob separovaného zberu

jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania

s drobnými stavebnými odpadmi a inými komunálnymi odpadmi


§ 4

Umiestnenie nádob na odpad

1. Vlastník / správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať, aby:

a/ k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú manipuláciu s nádobami,

b/ nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,

c/ nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných miest a pod.,

d/ nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,

e/ nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.

§ 5

Zložky KO pre ktoré je triedený zber povinný

Papier  - 1x ročne
Plasty –  1x mesačne
Kovy -   2x ročne
Sklo -    1x mesačne
BRKO okrem kuchynského a reštauračného odpadu , ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne
POVINNÝ ZBER :

-          Obec zabezpečí vykonávanie povinností celoročne a pôvodca KO má mať počas celého kalendárneho roka umožnený prístup k zberným nádobám

-          Obec si zvolí systému zberu odpadov aký je pre ňu najvhodnejší napr.: kontajnerový, vrecový.

Odpad z papiera

Patria sem: noviny, časopisy, knihy, listy, papierové vrecká, letáky

Nepatria sem : plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskový papier, silne znečistený či mastný papier, obaly na mrazené potraviny, papier s hliníkovou fóliou.

Papierový odpad sa zbiera do vriec.

Deň zberu  je vopred vyhlásené miestnym rozhlasom.  Miesto zberu je obecný úrad.

Odpady z plastu

Patrí sem:

PE ( polyetylén ) – LDPE a HDPE : číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiarenských prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš.

PET : fľaše od nápojov , sirupov, rastlinných olejov.

PP : obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky

PS : penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky.

PVC : vodoinštalačné a elektroinštalačné  rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nádobky.

Odpady zo skla

Patrí sem :

-          Sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov.

Nepatrí sem:

Vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlám drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, obrazovky, silne znečistené sklo ( zeminou, farbami, potravinami ).

Sklenený odpad sa zbiera do kontajnera  od spoločnosti BRANTNER Gemer s.r.o.

Zber sa uskutočňuje 1x mesačne podľa harmonogramu a podľa zmluvy. Harmonogram zabezpečí spoločnosť BRANTNER Gemer s.r.o.

Miesto zberu obecný úrad Gemerský Jablonec.

Odpady z kovu vrátane kovových obalov

Patrí sem:

-          Kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble ( bez bužírky ), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúra, starý kľúče, zámok. Konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy k hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchať ,aby v nich nezostali zvyšky jedál.


Nepatrí sem:

-          Kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Zber sa uskutočňuje 2x v roku. Spôsob zberu je vopred vyhlásené miestnym rozhlasom.  Miesto ukladania odpadu je obecný úrad Gemerský Jablonec ,alebo pri väčšom  množstve je hlásená na obecný úrad a zber sa uskutoční pri domoch.

Biologicky rozložiteľný KO

Biologicky rozložiteľné KO sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 KO podľa katalógu odpadov.

Delíme ich na tieto skupiny:

-          Odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. : zelený biologicky rozložiteľný odpad – 200201 – zelený odpad

-          Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb ( 200108 - ) a jedlé oleje a tuky ( 200125 )

-          Iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady – papier a lepenky ( 200101 ) textílie ( 200111 ) drevo ( 200137/38 ), odpad z trhovísk ( 200302 ), kal zo septikov ( 200304 ).

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne:

Zodpovednosť: a.) prevádzkovateľ kuchyne – je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre tento odpad ktorého je pôvodcom

b.) obec je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného KO okrem tých , ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.

Medzi zelený odpad patrí : kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vyplatená burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevená štiepka, hobliny, drevený popol.

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia, zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej  dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka, a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností.

Medzi zelený kuchynský odpad nepatrí: obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá časti zvierat zabitých doma ( domáce zakálačky ).

Jedlé ( kuchynské ) oleje a tuky : sú zaradené do vedľajších živočíšnych produktov ( ako súčasť kuchynského odpadu ) a subjekt ktorý ich chce z domácností ( ale aj prevádzkovateľ kuchyne ) zbierať musí mať zmluvu s obcou a musí mať oprávnenie.

Podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 platí ZÁKAZ SKRMOVANIA zvierat biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom okrem kožušinových zvierat. Pod pojmom kožušinové zvieratá sa rozumejú zvieratá držané alebo chované na výrobu kožušiny, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, pričom sa jedná o registrované chovy.

Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami

Sú časťou komunálnych odpadov. Patria sem lieky nespotrebované fyzickými osobami pod katalógovým číslom 200131/32 .Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu. Je potrebné ich odovzdávať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať

Zber elektroodpadu

Elektroodpad z domácností vrátane žiaroviek a svietidiel je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

Patrí sem: televízory, rádiá, počítačová a kancelárska telekomunikácia technika, mobily, videá, digitálne hodiny, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenie.

Nepatrí sem: motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky.

Zber elektroodpadu : 1x ročne. Spôsob zberu je vopred vyhlásené miestnym rozhlasom.  Miesto ukladania odpadu je obecný úrad Gemerský Jablonec.

Žiarovky a svietidlá : žiarovky a svietidlá patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky, preto patria do kategórie nebezpečné odpady. Na ich zber sa uplatňuje režim ako v prípade vyššie uvedeného elektroodpadu z domácností.

Patria sem :

-          lineárne žiarovky – klasická žiarovka v tvare dlhej trubice

-          kompaktná žiarovka – úsporné žiarovky, majú podobný tvar ako klasické žiarovky

-          svietidlá – slúžiace na osvetlenie v exteriéroch vrátane svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumlátorové svietidlá, LED svetelné zdroje.

Nepatria sem :

Voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo priestranstiev ( svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo ) komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia – stlpy, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné žiarovky.

Podľa potreby zber 2x do roka :

-          Objemné odpady

-          Drobné stavebné odpady

-          Odpady s obsahom škodlivýn ( batérie, akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady z domácností )

Objemný odpad: patrí sem :

200113 – rozpúšťadlá

200114 – kyseliny

200117 – fotochemické látky

200119 – pesticídy

200127 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce

nebezpečné látky

200128 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené

v 20 01 27

200129 - detergenty obsahujúce nebezpečné látky

Obec objemný odpad zbiera akciovým zberom ( jarný a jesenný cyklus ).

Mimo termínu celoobecného zberu objemných odpadov je pôvodca KO povinný uskladniť mimo verejné priestranstvo alebo zabezpečiť jeho prepravu na zneškodnenie na vlastné náklady u oprávnenej osobe.

Zakazuje sa ukladať objemný odpad na miesta na verejnom priestranstve.

Odpady s obsahom škodlivín : patria sem :

200134 - batérie a akumulátory

200125 - jedlé oleje a tuky

Obec zbiera odpady s obsahom škodlivín 2x do roka na základe zmluvy s BRANTNER Gemer  s.r.o., deň zberu  je vopred vyhlásené miestnym rozhlasom.

DSO – drobné stavebné odpady

Drobné stavebné odpady ďalej len ,, DSO ,, sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahne viac ako 1m3 , ročne od jednej fyzickej osoby ( pri 4 členoch domácnosti sú to 4m3 ).

Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takého odpadu ( nad 1m3, ročne od jednej fyzickej osoby ) napr.v rámci prestavby bytu nepovažuje ti za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si objedná veľkokapacitný kontajner. Poplatok sa DSO je zahrnutý v miestnom poplatku za KO. K DSO patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky.

Zber 2x ročne, obec je povinná v dostatočnom predstihu o zbere informovať  - miestnym rozhlasom, úradnou tabuľou kde je presne uvedený termín zberu a miesta kde sa môže odpad ukladať.

§ 6

Záverečné ustanovenie


Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 12.12.2014 uznesením č. 30/2014 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015.

Július Agócs

starosta obce

Voľba jazyka

Projekty EÚ

Projekty EÚ

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár