Zmenšiť textZväčšiť text

Vybavenie počítačovej učebne základnej školy s materskou školou

 28.06.2023

Projekt bol podporovaný zo zdrojov Európskeho regionálneho rozvoja fondu v rámci Špecifického
cieľa 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo
verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.
Hlavným cieľom projektu „Vybavenie počítačovej učebne základne školy s materskou školou
Gemerský Jablonec“ je modernizácia učebne základnej školy s materskou školou Gemerský Jablonec
dodávkou informačno – komunikačných technológií a nábytku. Jedná sa o dodanie a inštaláciu
vybavenia počítačovej učebne pomocou centrálneho servera a zobrazovacích jednotiek, ktoré
pripojením monitora, klávesnice a myšky vytvoria plnohodnotnú žiacku pracovnú stanicu. Táto
učebňa bude slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov
v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce.